Urota Zrinsko-Frankopanska MOBI ✓ Hardcover10 thoughts on “Urota Zrinsko-Frankopanska

  1. Bruno Bruno says:

    Kumi i evo remek djelo i, po meni, najbolji hrvatski roman ikada napisan Pro itao sam ga dva puta i fascinantan je jer obiluje krajolicima, povijesnim doga ajima i politi kim prilikama 17 st., a tek o emocijama koje izaziva Mnogi su upoznati sa smaknu ima proslavljenih junaka, Petra Zrinskoga tada njeg hrvatskog bana i njegova urjaka, kneza Frana Krste Frankopana u Be kom Novom Mjestu, ali ovo djelo daje op irnu i dublju pozadinu onoga, to se smatralo izdajom za vladaju e, a za na e kraje Kumi i evo remek djelo i, po meni, najbolji hrvatski roman ikada napisan Pro itao sam ga dva puta i fascinantan je jer obiluje krajolicima, povijesnim doga ajima i politi kim prilikama 17 st., a tek o emocijama koje izaziva Mnogi su upoznati sa smaknu ima proslavljenih junaka, Petra Zrinskoga tada njeg hrvatskog bana i njegova urjaka, kneza Frana Krste Frankopana u Be kom Novom Mjestu, ali ovo djelo daje op irnu i dublju pozadinu onoga, to se smatralo izdajom za vladaju e, a za na e krajeve jedina mogu nost da se odr i hrvatska kultura, povijest i egzistencija njenih ljudi to mami emocije su te ki prizori stradanja obitelji plemi a i seljaka, koje e te ko ikoga ostaviti ravnodu nim Do nedavno su me ta stradanja i prilike podsjetile kako postoje nenamjerne sli nosti sa svijetom Igara prijestolja od George R.R Martina obitelj Zrinski podsje aju na obitelj Stark, a zemlje koje okru uju Hrvatsku kraljevstva sa svojim interesima, kralj Leopold I je nalik na Joffrey ja, a smaknu a i posljedice na Crveno vjen anje Osim tragi nih, roman obiluje i divnim prizorima obitelji, prijatelja i zaljubljenika, a svi a mi se i velika pa nja koju je pisac posvetio opisuju i njihovu povijesnu liniju Ukupni dojam je kako svojim sadr ajima nudi za svakoga po ne to i opravdana je njegova duljina, to bi dosta itatelja moglo otjerati, a i prizori preska u sa jednog doga aja na drugi sa svakim poglavljem kao i scene u pojedinoj epizodi Igara prijestolja , pa je preporu ljivo prvi put rastegnuti itanje na period od 2 ili 3 tjedna Svako poglavlje je posebno na svoj na in i bilo bi teta pro i ga na brzaka Iskrena i topla preporuka za svakoga


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Urota Zrinsko-Frankopanska Eugen Kumi i napisao je dva povijesna romana Kraljicu Lepu ili propast kraljeva hrvatske krvii Urotu zrinsko frankopansku Desetak godina roman je bio naj itanije tivo, koje je, zahvaljuju i zanimanju tada njih itatelja za povijesna zbivanja to su obilje ila vrijeme urote hrvatskih i ugarskih velika a protiv austrijske krune, izvr io golem utjecaj na mlade nara taje itatelja O emu, zapravo, pripovijeda Eugen Kumi i Ve i sam naslov romana upu uje na temu urotu, to su je protiv austrijskoga cara Leopolda I skovali hrvatski velika i Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan, ne bi li oslobodili Hrvatsku kojoj je nanesena golema teta nakon potpisivanja Va varskoga mira ➜ [KINDLE] ❆ Poltergeist (Greywalker, By Kat Richardson ➦ – Kleankitchen.co.uk koje je ❃ [EPUB] ✻ OBaby By Geoffrey Johnson ➜ – Kleankitchen.co.uk zahvaljuju i zanimanju tada njih itatelja za povijesna zbivanja to su obilje ila vrijeme urote hrvatskih i ugarskih velika a protiv austrijske krune ➥ Defiant (MacKinnons Rangers, Ebook ➫ Author Pamela Clare – Kleankitchen.co.uk izvr io golem utjecaj na mlade nara taje itatelja O emu ❰Reading❯ ➶ 21 Divisiones de Los Misterios Sanses Author Ernesto Bravo Estrada – Kleankitchen.co.uk zapravo [Reading] ➶ Nightfall (Dark Age Dawning, Author Ellen Connor – Kleankitchen.co.uk pripovijeda Eugen Kumi i Ve i sam naslov romana upu uje na temu urotu ✅ The Good Daughter PDF / Epub ⚣ Author Karin Slaughter – Kleankitchen.co.uk to su je protiv austrijskoga cara Leopolda I skovali hrvatski velika i Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan [Read] ➱ Crysis By Peter Watts – Kleankitchen.co.uk ne bi li oslobodili Hrvatsku kojoj je nanesena golema teta nakon potpisivanja Va varskoga mira


About the Author: Eugen Kumičić

Eugen Kumi i Brse , 11 sije nja 1850 Zagreb, 13 svibnja 1904 , hrvatski knji evnik i politi arPseudonim Jenio SisolskiEugen Kumi i ro en je 11 sije nja 1850 godine u malom istarskom mjestu Brse Osnovnu pu ku kolu, normalku, zavr io je u Brse u, privatno, u e i kod tamo njeg upnika koji je okupljao hrvatsku djecu i pripremao ih u po etnim znanjima 1 Gimnaziju je zavr io u Rijeci Po eo je studirati medicinu u Pragu, ali prelazi u Be gdje studira povijest, zemljopis i filozofiju Potom se u Zagrebu zaposlio kao srednjo kolski profesor Odu evljavao se prava tvom, te s Matkom Laginjom i Erazmom Bar i em pokre e u Kraljevici list Primorac te ure uje Hrvatsku vilu 1882 1883 i Hrvatsku 1887 1888 Od 1884 godine je kao prava vi e puta biran za zastupnika u Hrvatski sabor, gdje se istaknuo kao govornik i protivnik proma arske politike.Nakon rascjepa u prava koj stranci, 1895 godine, postaje potpredsjednik novoosnovane iste stranke prava.Eugen Kumi i smatra se predvodnikom naturalizma u hrvatskoj knji evnosti esto se koristio elementima preuzetim iz francuske trivijalne knji evnosti, te rekvizitima knji ke romantike Veliku popularnost stekao je povijesnim romanima, a pisao je i drame te romane sa socijalnom tematikom.Ocjenjuju i Eugena Kumi i a kao knji evnika, Antun Gustav Mato je zapisao To je prvi na naturalist i socijalni pripovjeda koji se poput Flauberta i Zole slu io dokumentarno realisti kom metodom Nasuprot njemu, Antun Barac za Kumi i a tvrdi da u te nji da stvori obrazac hrvatskog socijalnog romana, pisanog realisti kom metodom, nije uspio kao njegovi francuski uzori Unato svim zamjerkama, Kumi i evu knji evnu talentu ne mo e se pore i snaga kojom je slikao ljude i prirodu Istre u romanima Jelkin bosiljak i Za u eni svatovi , kao i zanimljiv kriti ki prikaz ekonomskog i moralnog rasula u gornjim slojevima gra anskog dru tva u romanima Olga i Lina , te Gospo a Sabina koji su objavljeni 1881., odnosno 1883 godine.