Salyangoz eBook ✓ Paperback


10 thoughts on “Salyangoz

 1. Pinar Gungor Cankaya Pinar Gungor Cankaya says:

  Samimi, komik, uzucu Utanc verici Gozlerim doldu cok, bu ulkede azinlik olmak hele de Ermeni olmak ne zor.Irk nedir Dogdun aile yuzunden bu topraklarda nefret edilmen hicbir mantiga sigmiyor.


 2. Yüksel Kızıltuğ Yüksel Kızıltuğ says:

  Biz nas l da hi bir eyden habersiz, bu kadar haf zas z, bu kadar bilmeden b y m z bu topraklarda Nas l da unutmu uz Nas l da unutturulmu onca ya ananlar, onca katliam, onca ac , bilerek isteyerek T pk Hayko nun dedi i gibi kitapta, y zle ecek olan biziz Biz, bu k t l e yol verdik, biz ikna olduk, biz unuttuk, biz hakl g rd k, biz mazeret rettik tesi var m Kitab n bir yerinde, lise zaman Kadik y de dersaneye giderken ba na gelen bir olaydan bahsediyor Hayko Bir g n, s n f ar Biz nas l da hi bir eyden habersiz, bu kadar haf zas z, bu kadar bilmeden b y m z bu topraklarda Nas l da unutmu uz Nas l da unutturulmu onca ya ananlar, onca katliam, onca ac , bilerek isteyerek T pk Hayko nun dedi i gibi kitapta, y zle ecek olan biziz Biz, bu k t l e yol verdik, biz ikna olduk, biz unuttuk, biz hakl g rd k, biz mazeret rettik tesi var m Kitab n bir yerinde, lise zaman Kadik y de dersaneye giderken ba na gelen bir olaydan bahsediyor Hayko Bir g n, s n f arkada S leyman, ko arak yan na geliyor, Hayko cum Sen Ermeniymi sin diyor a k n Ve kimli ini g rmek istiyor, kocaman a lm g zlerle Hayko nun omuzlar ndan tutup ger ek olup olmad na bak yor ve yle diyor Allah m bu nas l olabilir Ermeni dedi in eytan, Ermeni dedi in k t l k yle kaz nm beyinlere nanam yor zavall S leyman, nk gayet sevdi i, T rk e konu an ve kendi gibi m zikler dinleyip kendi gibi sohbet eden Hayko nun nas l Ermeni olabilece ine dair kafas nda hi bir tasavvur yok Diyoruz ya, as l bize ne oldu Nas l oldu Bu lkenin kadim halklar , inan lar , kiliseleri, dilleri, gelenekleri nerede Bug n d nyan n her k esine da lm , bir ezan sesi duydu unda memleket hasretiyle a layan yeg ne Hristiyan topluluklar olan, Ermeniler, Rumlar, S ryaniler nerede Ba ka memleketlerde bile Ermeni oldu unu saklamak zorunda kalan insanlar n i lerindeki korku nereden geliyor Tam da anlamam z ve y zle memiz gereken bu i te


 3. Dimostenis Yagcioglu Dimostenis Yagcioglu says:

  Hayko Ba dat, esprili ve kolay okunan bir slupla T rkiye deki o unlu a sesleniyor ve bu lkede bir az nl k mensubunun g ndelik hayat n , nas l bir ocukluk ya ad n , korkular n , endi elerini, k zg nl klar n , travmalar n , ama ayn zamanda az nl k olman n g zel taraflar n da anlat yor Bu kitap bilimsel bir al ma de il, dolay s yla burada derin analizlerin olmamas do al Ancak yar Ermeni yar Rum ve Esayan ile M hitaryan okullar ndan mezun olan Ba dat n Ermeni ve Rum k lt rleri ve dil Hayko Ba dat, esprili ve kolay okunan bir slupla T rkiye deki o unlu a sesleniyor ve bu lkede bir az nl k mensubunun g ndelik hayat n , nas l bir ocukluk ya ad n , korkular n , endi elerini, k zg nl klar n , travmalar n , ama ayn zamanda az nl k olman n g zel taraflar n da anlat yor Bu kitap bilimsel bir al ma de il, dolay s yla burada derin analizlerin olmamas do al Ancak yar Ermeni yar Rum ve Esayan ile M hitaryan okullar ndan mezun olan Ba dat n Ermeni ve Rum k lt rleri ve dilleriyle ilgili bilgilerinin bu kadar s n rl olmas biraz a rt c Ama Ba dat kitapta b y k bir samimiyetle bunu kendisi s yl yor Kitab n en takdir edilesi zelli i de her sayfas nda hakim olan bu b y k samimiyet


 4. Eylem T Eylem T says:

  Ben samimi buldum kitab.Edebi bir dil kayg s g d lmemi , ok ayr nt l analizler, karsamalar yap lmam ama r l plak bir ger eklik var kar m zda.Az nl k diyerek bask alt na al nan insanlar n ya ad dramlar.Bir toplumun kendi huzuru ve mutlulu u i in az nl k haklar n n korunmas n n ne kadar nemli oldu u ger e i Hayko Ba dat n samimi diliyle y z me arp l yor tekile me duygusunu ocukluktan itibaren ya ayan Hayko nun , tekilele tirenleri anlamaya al arak , hayatla y zle erek verdi i Ben samimi buldum kitab.Edebi bir dil kayg s g d lmemi , ok ayr nt l analizler, karsamalar yap lmam ama r l plak bir ger eklik var kar m zda.Az nl k diyerek bask alt na al nan insanlar n ya ad dramlar.Bir toplumun kendi huzuru ve mutlulu u i in az nl k haklar n n korunmas n n ne kadar nemli oldu u ger e i Hayko Ba dat n samimi diliyle y z me arp l yor tekile me duygusunu ocukluktan itibaren ya ayan Hayko nun , tekilele tirenleri anlamaya al arak , hayatla y zle erek verdi i m cadelenin tan oluyorsunuz bu kitapla


 5. Yunus Emre Yunus Emre says:

  Bir yazar n ilkokul, ortaokul ya da lise an lar n okumay hep sevmi imdir nk insan n da kendisini tan maya ba lad , evresinde olup bitenleri fark etti i y llard r bu y llar o y zden de erlidir farkl d r biraz da tuhaft r Bizim orada Ermenilere iyi g zle bak lmazd , hatta k f r yerine kullan l rd Y llar sonra tekile tirdi imizi fark etti im Ermeni toplumunu daha iyi tan mak i in yapt m ara t rmalar sonucu, pop ler bir yazar olarak Hayko Ba dat n zellikle ocukluk an lar n ya Bir yazar n ilkokul, ortaokul ya da lise an lar n okumay hep sevmi imdir nk insan n da kendisini tan maya ba lad , evresinde olup bitenleri fark etti i y llard r bu y llar o y zden de erlidir farkl d r biraz da tuhaft r Bizim orada Ermenilere iyi g zle bak lmazd , hatta k f r yerine kullan l rd Y llar sonra tekile tirdi imizi fark etti im Ermeni toplumunu daha iyi tan mak i in yapt m ara t rmalar sonucu, pop ler bir yazar olarak Hayko Ba dat n zellikle ocukluk an lar n yazd Salganyoz u hakikaten be endim


 6. Salpi Salpi says:

  Mimozadan Mutafyana icinde oldugum yerleri ve tanidigim insanlari disardanmiscasina dinlemek bir baska tat verdi


 7. Sosyalci Sosyalci says:

  seslerin sesleri bast rmad aksine seslerin o alarak birle ti i bir d nyay umut eden bir insan n samimi hikayeleri.


 8. Burcu Timocin Burcu Timocin says:

  ok i ten, ok samimi, ok insan Okuyun


 9. Simge Caliskan Simge Caliskan says:

  Ne h z nl bir hikaye ocuksun ve anlayamad n bir ok ey var Sen Hayko sun, Garo sun o Ali Mehmet. ne fark var, hi bir fark yok T m bunlar ya anm ve hala ya an yor Biten bir ey oldu zaten Benim e lenceli, yaln z, kalabal k, korumal , korumas z ocuklu um bitti Hoyrat, fkeli ama her zaman ne eli ilk gen li im Anlad m sand k a kar an, eli kilerle tan an gen li im Bitti.


 10. Burak Taşcı Burak Taşcı says:

  Bu tarz devletlerin az nl k olarak niteledi i kimli e, toplulu a mensup bireylerin zya am yk lerinin kitapla mas n ok de erli ve gerekli buluyorum Tan man n daha iyi bir yolu yok gibi..


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Salyangoz M sl man mahallesinde salyangoz satmay de il, salyangoz olmay anlat yor bu kitap Salyangoz un ard nda b rakt iz, kitapta evlerinin yolunu kaybetmekten korkup yola ekmek par alar b rakan Hansel le Greten in masal ndakine benziyor nedense Ya da kilometrelerce uzaktan birbirinin sesini duyan yunuslar n, son kezNisan da ba na geleni bir kez daha ya amamak, dahas hayatta kalmak i in geli tirdikleri hassalar n hikayele tirerek anlat yor Salyangoz un izinden giderken, kendinizi sahipsiz l lerin dev ma atl nda bulursan z, bu da Salyangoz un su u olmayacakt r ➼ Classic Essential Vegetables Free ➲ Author Family Circle – Kleankitchen.co.uk salyangoz olmay anlat yor bu kitap Salyangoz un ard nda b rakt iz ★ The Murder Exchange PDF / Epub ✈ Author Simon Kernick – Kleankitchen.co.uk kitapta evlerinin yolunu kaybetmekten korkup yola ekmek par alar b rakan Hansel le Greten in masal ndakine benziyor nedense Ya da kilometrelerce uzaktan birbirinin sesini duyan yunuslar n [Read] ➵ The Isis Covenant (Jamie Saintclaire, By James Douglas – Kleankitchen.co.uk son kezNisan da ba na geleni bir kez daha ya amamak ❮PDF / Epub❯ ☉ The Excalibur Codex (Jamie Saintclaire, Author James Douglas – Kleankitchen.co.uk dahas hayatta kalmak i in geli tirdikleri hassalar n hikayele tirerek anlat yor Salyangoz un izinden giderken ❂ [EPUB] ✺ The Cold War By David Miller ➛ – Kleankitchen.co.uk kendinizi sahipsiz l lerin dev ma atl nda bulursan z [Download] ✤ The Soul of Leadership ➸ Deepak Chopra – Kleankitchen.co.uk bu da Salyangoz un su u olmayacakt r


About the Author: Hayko Bağdat

Ermeni olan Ba dat, 1976 y l nda stanbul da do du lk renimini Esayan, orta ve lise e itimini M hitaryan Ermeni okullar nda tamamlad stanbul Edebiyat Fak ltesi Tarih b l m ne devam etti Babas n n vefat sebebiyle e itimini tamamlayamad.2002 y l nda Ya am Radyo da az nl k sorunlar n g ndeme ta yan ve T rkiye de ilk kez ger ekle en S zde Kalanlar adl program n yap mc l n ve sunuculu unu stlendi 2003 y l nda Marmara Gazetesi nin T rk e b l m nde haftal k k e yazmaya ba lad 2007 y l nda Hrant Dink in ard ndan kurulan ve bu cinayete adalet aray n s rd ren Hrant n Arkada lar ekibinin kurucular ndand r e itli gazete ve dergilere makaleler yazan Ba dat, 2012 y l nda MC Tv de Roni Margulies ile beraber Az Karar o u Zarar program n n yap mc l n ve sunuculu unu stlendi lk kitab Salyangoz 2014 te yay nland.Ba dat, Diken gazetesinde k e yazarl yapmaktad r.