Seme mraka ePUB ✓ Paperback


10 thoughts on “Seme mraka

 1. Tonkica Tonkica says:

  Evo me, sjedim i gledam kroz prozor praznog i tupog pogleda Pro itala sam knjigu u dva navrata i cijelo mi se vrijeme vrzma po glavi Razmi ljam to je od svega u knjizi stvarno, a to je spisateljica nadogradila Do la sam do zaklju ka da sve to je obitelj iz knjige pro la u na em dru tvu je stvarno, ali se o tome ne govori i zato toliko okiranih itatelja Odustajanje od ovakvog teksta puno govori i o onome tko pi e, ali i o onome tko ita Koliko je knjiga te ka, toliko je dobra, a nadopun Evo me, sjedim i gledam kroz prozor praznog i tupog pogleda Pro itala sam knjigu u dva navrata i cijelo mi se vrijeme vrzma po glavi Razmi ljam to je od svega u knjizi stvarno, a to je spisateljica nadogradila Do la sam do zaklju ka da sve to je obitelj iz knjige pro la u na em dru tvu je stvarno, ali se o tome ne govori i zato toliko okiranih itatelja Odustajanje od ovakvog teksta puno govori i o onome tko pi e, ali i o onome tko ita Koliko je knjiga te ka, toliko je dobra, a nadopunjuje je i isken i ist ponekad i hladan stil to doprinosi realnosti pisanoga Cijela ideja je jako dobro koncipirana i interesantno ispripovijedana iz pogleda svakog lika koji govori o svojim vi enjima svakodnevice u prvom licu, dok glava obitelji Sa a pri a u drugom licu jednine Ovdje nije rije o nekim dalekim kontinentima Americi ili Australiji, ili kulturolo ko druga ijoj Indiji ili Pakistanu gdje je nasilje u obitelji normalna stvar pa da se zgra amo i alimo ih Ovdje pri amo o Hrvatskoj, Lijepoj na oj, bez rukavica i brutalno iskreno to je te ko za probaviti , jer toga kod nas kofol nema Knjiga progovara o jako puno ivotnih pitanja o kojima se bojimo uop e i razmi ljati a kamo li ih postaviti, bavi se temama bitnim za cijelo dru tvo u globalu iako je ovdje samo jedna obitelj u sredi tu pri e Obitelj je osnova dru tva, iz nje izlaze osobe koje e dalje stvarati svoje obitelji Kakvi e iza i iz okru enja koje im je trebalo pru iti samo ljubav i potporu i razumijevanje ovisi o nama samima Ne zatvarati o i i i i lak im i jednostavnijim putem kroz ivot, ve otvoriti o i i biti to iskreniji sa sobom onda tako i sa svima ostalima itajte, razmi ljajte o pro itanom, volite i ne prihva ajte nikakvu vrstu nasilja kao podno ljivu Ne gledamo svi na istu stvar jednako i ne znamo kako e se ona manifestirati na pojedince u godinama koje nam dolaze Ne, ne do kraja ivota osje at e njegovu odvratnu prisutnost U tome je najve a tragedija Mo e samo nau iti ivjeti s tim Ili poludjeti Prosje noj osobi je zadr avanje informacije koju joj je povjerila neka druga osoba, jedno ood najve ih isku enja Ljudi kao ljudi, prije pokleknu pred isku enjem nego to mu odole Ako se povjeri prijatelju, znaj da i on ima prijatelja opet sam zaklju ila da je tajne najbolje dr ati za sebe Ali to ako ti se ini da e zato jednog dana, negdje duboko u sebi, jednostavno eksplodirati Kompromis je tajna dobrog odnosa U toj bi shemi obje strane trebale biti podjednako zadovoljne, a ne jednako nezadovoljne To zna i da duboko u sebi znaju kakvi su Znaju da la u, ma u i pre u uju stvari Gledaju druge i razmi ljaju o njima, pa kad im sve to proleti kroz glavu, bude im muka jer naravno da ne bi htjeli imati kraj sebe nekoga takvog Nekoga poput sebe Nije te ko povjerovati u ono to eli uti Blago tom umrlom Za to ga svi oplakuju kad su ivi oni koje treba aliti


 2. Ante The Zmaj Ante The Zmaj says:

  Kava.Cigareta.Crna kronika.Ne zvu i ba kao idealna jutarnja rutina Ali nekome je to sve to ima Netko mora uz prvi gutljaj kave i prvi dim cigarete pro itati grozne vijesti da bi sam sebe zavarao i pomislio kako je u njegovom ivotu jo i dobro, s obzirom na sve probleme koji mu e druge ljude Iris koristi crnu kroniku kako bi zamaglila svoju stvarnost, jer ljudima koji su imali tu nesre u da napune retke crne kronike je gore Iako joj je jedna k er rodila ve u srednjoj koli i po zavr etku Kava.Cigareta.Crna kronika.Ne zvu i ba kao idealna jutarnja rutina Ali nekome je to sve to ima Netko mora uz prvi gutljaj kave i prvi dim cigarete pro itati grozne vijesti da bi sam sebe zavarao i pomislio kako je u njegovom ivotu jo i dobro, s obzirom na sve probleme koji mu e druge ljude Iris koristi crnu kroniku kako bi zamaglila svoju stvarnost, jer ljudima koji su imali tu nesre u da napune retke crne kronike je gore Iako joj je jedna k er rodila ve u srednjoj koli i po zavr etku iste odselila van dr ave u nepoznat svijet i s njom komunicira skoro pa nikad, dok se druga k er koluje u drugom gradu i ku i dolazi samo kad mora, a komunikacija s njom je jednako slaba ljudima u crnoj kronici je gore.Iako bi njezina snaga trebala biti usmjerena na plahog desetogodi njeg sina, Iris je iscrpljena Jer ivi s mu em koji svoje poslovne neuspjehe lije i potocima alkohola i nebrojenim ljubavnicama Jer e Iris radije utke oprati ru i krv s mu eve ko ulje nego skupiti stvari i pobje i s djetetom to dalje od njega Jer je u slijepoj ulici, jer nema kud Uostalom, ljudima u crnoj kronici je i dalje gore nego njoj Izgleda da Iris ne mo e jo dublje potonuti u zonu sumraka u kojoj se nalazi, sve dok ne nai e na vijest gdje drugo nego u crnoj kronici o brutalnom slu aju silovanja Pitanja se roje u glavi, kockice se polako sla u ivi li Iris s monstrumom gorim nego to je bila svjesna itaju i najavu za ovaj roman, itatelj bi se lako dao zavarati i svrstati Sjeme tame u isti ko s romanima tzv domestic suspense trilerskog pod anra, ijoj masovnoj popularnosti svjedo imo posljednjih nekoliko godina kroz naslove kao to su Nestala, Djevojka u vlaku, Par iz susjedstva, Ne vjeruj svojim o ima, popis bi se mogao nastaviti do unedogled Ipak, po mnogo emu Sjeme tame iska e iz kalupa po kojem su mnogo popularniji romani pisani Ne postoji neka misteriozna pojava, doga aj iz pro losti ili po injeno gnjusno djelo ije detalje i okolnosti otkrivamo kako se pribli avamo kraju romana.Sukladno tome, Sjeme tame ne ulazi u onaj klasi ni kalup whodunnita u kojem tra imo krivca iji su postupci pokrenuli lavinu nesretnih doga aja koji su obilje ili, ali i okon ali neke ivote Nema ni neke klasi ne misterije i upitnika povi e glave Sve su karte otkrivene na stolu, sve je jasno kao dan Iva Kolega nijedan od navedenih elemenata nije koristila kao prepoznatljivi ok faktor koji nam preokre e sve ono u to smo dotad vjerovali Ne, ni ta od navedenog nisam prona ao u romanu Sjeme tame Ali prona ao sam ne to to je jo gnjusnije od svega navedenoga ime opravdava etiketu trilera, pa ak i horora zato to je inspirirano istinitim doga ajima i ljudima koji su sve to pro ivjeli Zato to udara u ono to dr imo jednom od najve ih svetinja obitelj Ima li to gore od obitelji u lo em braku Od obitelji koja je talac jednog ovjeka i njegove volja koja ovisi o odre enoj koli ini alkohola, ne uspje nim transferima nov anih sredstava i raspolo enju u kojem se nalazi monstrum koji u njemu obitava ena u lo em braku Pod injena, bez vlastitih primanja, bijeg od vlastitog mu a ne vidi kao opciju jer je cijeli njezin ivot u potpunosti oslonjen na njega, u njoj je stvoren osje aj da e odlaskom od njega izgubiti sve, dok bi odlaskom zapravo najvi e dobila i najvrjednije sa uvala svoj ivot i ivot svoje djece Tako je lako na i se u situaciji gdje se ene kao Iris osu uje s pitanjima to jo uvijek radi s ovjekom koji joj zagor ava ivot Nagledali smo se toga, svi mi koji smo barem jednom u novinama ili na portalima nai li na vijesti sli noj ovoj kakva je pri a Irisine obitelji Iz ovog romana vri ti pitanje Imate li hrabrosti okrenuti glavu Kao dru tvo, imali smo tu hrabrost vi e puta, okrenuli smo glavu, gledali smo te ene, nismo ih vidjeli, jer nismo htjeli ili nismo mogli vidjeti s ime se te ene i ta djeca suo avaju u vlastita etiri zida koja bi trebala predstavljati sigurnost Zato mi je drago da romani kao to je Sjeme tame postoje Romani koji razbijaju arene iluzorne balone, koji e ukazati nekome da ak i njegova prva susjeda prolazi kroz sli no, romani koji e ukazati nekome da skupi hrabrosti zadr ati pogled jednom kad primijeti da ne to ne tima, romani koji e barem nekoga potaknuti da pru i ruku i poka e izlaz I ono to je najbitnije, potaknuti nekoga da zakora i i u ini onaj te ak, ali prijeko potreban korak


 3. Učitaj se! Učitaj se! says:

  RomanSjeme tameroman je za koji mi je ak nekoliko ljudi reklo da ga jednostavno nisu mogli dovr iti Da je prete ak, u smislu da tema romana nije za sva iji eludac Jedna prijateljica rekla mi je kako ga je doista eljela pro itati, ali da se nije mogla natjerati da ga izgura do kraja Na pitanje za to, rekla je da joj je, kao majci malog djeteta, roman bio prestra an Nije se usudila saznati kraj i svjedo iti svemu kroz to su jo morali pro i njegovi likovi.Doista, sla em se, ovaj roman RomanSjeme tameroman je za koji mi je ak nekoliko ljudi reklo da ga jednostavno nisu mogli dovr iti Da je prete ak, u smislu da tema romana nije za sva iji eludac Jedna prijateljica rekla mi je kako ga je doista eljela pro itati, ali da se nije mogla natjerati da ga izgura do kraja Na pitanje za to, rekla je da joj je, kao majci malog djeteta, roman bio prestra an Nije se usudila saznati kraj i svjedo iti svemu kroz to su jo morali pro i njegovi likovi.Doista, sla em se, ovaj roman nije za sva iji eludac Ne ka em to zato jer opisuje nezamislivo odvratne scene komadanja tijela ili tako ne ega stra ne scene kakve vi amo u horor filmovima Ne, horor ovog romana je taj to se bavi obiteljskim nasiljem i zlostavljanjem unutar obitelji, a obitelj o kojoj je rije nije negdje tamo, na hladnom skandinavskom sjeveru ili u mraku ameri kog getoa, ve tu, kod nas, u susjedstvu.Mo da je najstra nija stvar kod ovog romana upravo onaj navod na koricama koji ka e da se roman temelji na istinitim doga ajima Te e je itati o u asima za koje zna da postoje tamo negdje vani , ako se ono tamo negdje vani smjestilo prakti ki tebi pod prozorom I jo ima potvrdu da se to doista negdje, nekome, dogodilo.Roman nas upoznaje s lanovima jedne obitelji Iris, Sa om, Dianom, Julijom i Lukom Iris je zanemarena ku anica, Sa ina supruga i majka troje preostalih likova navedenih u prethodnoj re enici Iris je duboko nezadovoljna svojim ivotom, a kako bi se osje ala bolje, svakodnevno prati i ita vijesti iz crne kronike jer ivot joj zacijelo nije ba tako stra an ako postoje sve te gore stvari koje se svakodnevno doga aju drugima Sa a je tip koji je navikao da sve bude po njegovom, tip osobe koja ne eli da mu supruga radi, kako na poslu ne bi mogla upoznati druge ljude zbog kojih bi njega zanemarila, bez obzira na to to on nju svjesno zanemaruje cijelo vrijeme, zabavljaju i se s gomilom razli itih ljubavnica Sa a voli imati kontrolu nad svime i svima u svojoj obitelji, u kojoj se mora znati tko je gazda A ako netko to u nekom trenutku ne bi znao, Sa a e ga rado podsjetiti na koji god na in smatrao najpogodnijim.Diana je najstarija k i Sa e i Iris, buntovna djevojka koja je prvom prilikom uspjela pobje i od ku e, udav i se za svog de ka Enesa i odseliv i s njim u Njema ku S obitelji se rijetko uje, a ku i ne dolazi gotovo nikada Julija je srednje dijete u obitelji, srednjo kolka kojoj su roditelji kupili stan u gradu kako ne bi morala putovati do kole u drugi grad Ni Julija ne dolazi ku i ba esto, izbjegavaju i tu obvezu izgovorima o u enju i sli no Luka, najmla i sin, jo je dje ak, i jedini je koji je Iris preostao da za njega brine Svoje dijelove zajedni ke pri e, kao i svoje samostalne pri e, ispri at e nam svi ovi likovi.Pri a po ne Irisinom sumjom da, nakon to u crnoj kronici vidi vijest o silovanju jedne djevojke, koje se dogodilo blizu njihove ku e, Sa a nije samo netko tko se povremeno grozno odnosi prema njoj samoj, ve da postoji mogu nost da je Sa a puno ve i monstrum no to je ona uop e u stanju vidjeti Pogotovo kad prona e njegovu odje u prekrivenu krvlju dan nakon to se dogodilo silovanje o kojem je itala No, kako e se ubrzo ispostaviti, Iris nije bila u stanju vidjeti puno toga a i ne samo ona a ono to se doga a u njenoj blizini puno je stra nije od bilo ega to je mogla pro itati u crnoj kronici.Iva Kolega sjajno je poslo ila ovu mra nu pri u i njome izgradila izvrstan psiholo ki triler, ne tede i nas sirove istine o ne emu to se svakodnevno odvija negdje oko nas, a to mi nismo u stanju ili to ne elimo vidjeti Puno stra nija stvar od zlo ina koji je ovdje opisan je injenica da postoje ljudi koji e od njega okrenuti glavu na drugu stranu, praviti se da nisu ni ta vidjeli, ili u ti ini ekati da pro e Dodajmo na to jo i na vrli pravodsudni sustav, koji, ako ve ne to i u ini, to u ini prekasno, u ini premalo ili ne u ini dovoljno U slu ajevima obiteljskog nasilja, ono to rtva naj e e dobije od na e zakonodavne i pravne dr ave koja bi ju trebala tititi, je re enica biv e ministrice MurganiTako vam je to u braku injenica je kako se nitko nije primirio, mislim istinski primirio, nakon posjeta policijskoj postaji Odatle izlaze samo jo bje nji.A jednom kad u e u sustav, prljavo rublje postaje javno.Evidentirano.Zabilje eno Imaju te na oku.Ali ne e ti pomo i prije nego te upuca ili izbode, oni mogu samo konstatirati koliko si ga puta prije toga prijavila Iva Kolega smjelo nam postavlja pitanje koje cilja ravno u glavu imate li hrabrosti okrenuti glavu Doista, koliko nas bi imalo tu hrabrost Mo da, nakon itanja ove knjige, bar malo vi e nego do sad Upravo zato su nam knjige poput ove potrebne ne da nas zastra e i zapanje, ve da nas natjeraju da otvorimo irom o i kada promatramo svijet oko sebe, posebno svoje susjedstvo, i da, kada ne to uo imo, na to reagiramo Koliko ljudi pati u ti ini svojih domova koje dijele s monstrumima koji su na van obi ni, dragi susjedi koliko je obitelji koje ne to razara iznutra, nemo nih da se tim same izbore Ako nam ova knjiga pomogne da na vrijeme uo imo barem jednu, obavila je lavovski posao.Sjeme tame rasti e i klijati samo ako na njega nitko ne obra a pa nju Treba prona i hrabrosti da otvorimo o i i to mu ne dopustimo


 4. Magdalena(Throne of Bookaholic) Magdalena(Throne of Bookaholic) says:

  Iris je ku anica i majka troje djece Njezina obitelj daleko je od savr enstva i od onog to bi se smatralo normalnim Njezina starija k i Diana rodila je u etvrtom srednje, odselila s de kom u Njema ku i gotovo prekinula svaki kontakt s obitelji Mla a k i Julija se koluje u drugom gradu, dolaze i u obiteljski dom samo kad mora Njezin suprug, Sa a, u vje itom je stresu zbog posla, a utjehu pronalazi u alkoholu i ljubavnicama I dok Sa e ponekad nema doma i po dva dana, Iris se zaokuplja brig Iris je ku anica i majka troje djece Njezina obitelj daleko je od savr enstva i od onog to bi se smatralo normalnim Njezina starija k i Diana rodila je u etvrtom srednje, odselila s de kom u Njema ku i gotovo prekinula svaki kontakt s obitelji Mla a k i Julija se koluje u drugom gradu, dolaze i u obiteljski dom samo kad mora Njezin suprug, Sa a, u vje itom je stresu zbog posla, a utjehu pronalazi u alkoholu i ljubavnicama I dok Sa e ponekad nema doma i po dva dana, Iris se zaokuplja brigom o tre em djetetu, desetogodi njem Luki i itanjem novina, osobito crne kronike koju ita najvi e kako bi uvjerila samu sebe da u svijetu postoje i gore stvari i da u usporedbi s njima, njezin ivot i nije toliko katastrofalan kako se na prvu ini.No, kad pro ita vijesti o jednom, a potom i o drugom silovanju koja su se dogodila u njezinom gradu, na mjestima na kojima ona i njezine k eri esto provode vrijeme, Iris po inje sumnjati u svojeg mu a Dokaza je i previ e, Iris je toga itekako svjesna u vrijeme kad su zlo ini po injeni, njezin Sa a nije bio kod ku e, a vratio se krvave odje e i s gadnim ogrebotinama A ono to slu ajno jedan dan prona e na njegovom ra unalu, osim to ju zgrozi, dodatno potvrdi njene sumnje Je li njezin Sa a uistinu monstrum o kojem se pri a Je li zbilja sposoban po initi takav stra an zlo in, a mo da i ne to puno gore Irisin se ivot, dok poku ava doznati istinu, kroz par dana pretvara u pravi pakao.Knjiga je pisana iz perspektive lanova obitelji, a tako er je vremenski podijeljena na pet dijelova, odnosno na pet radnih dana Svaki radni dan sadr i pet poglavlja, po jedno za svakog lana obitelji Na taj na in mo emo pratiti razli ite doga aje kroz nekoliko perspektiva, ulaze i pritom u misli i osje aje svakog lana obitelji zasebno.Tu je Iris, nesretna ku anica koja je svjesna te ine suprugovih grijeha, no i dalje odlu uje utjeti jer smatra da je to ispravno.Sa a, nemoralna i nesavjesna osoba, vje ito pod utjecajem alkohola zbog kojeg esto ima rupe u sje anju, utjehu tra i u enama prema kojima se ne pona a nimalo ljudski, otimaju i im dostojanstvo, samopouzdanje i elju za ivotom Niti Iris tu nije po te ena, ona po njemu postoji i slu i samo da odgaja djecu, kuha, da uti i da ni ta ne vidi I, naravno, da mu uvijek bude dostupna.Zatim tu je Diana, najstarija k er, buntovnica od malih nogu koja je odmah nakon zavr enog kolovanja s djetetom pobjegla u Njema ku, to dalje od svoje obitelji i starog ivota No, demoni su posvuda, posebno oni unutarnji i od njih se ne mo e tako lako pobje i.Mla a k er, Julija, svoje traume lije i na ne to druga iji na in koluje se u drugom gradu, ivi u stanu koji su joj kupili roditelji i ma ta o normalnom ivotu, iako vi e ni sama nije sposobna razlikovati dobro od zla Tako er imamo i kratke prikaze najmla eg lana obitelji, Luke, iskrenog i upla enog djeteta Luka svoje roditelje i sestre neizmjerno voli, ali isto tako ne razumije stvari koje se u njegovoj obitelji doga aju.Postoji odre ena te ina koju osje amo kad je ne to napisano po istinitim doga ajima, te ina s kojom se te e borimo nego s ostalim romanima jer znamo da je stvarno pa dodatno dira, uznemiruje i poga a I odmah u vam re i, ova knjiga nije za svakoga Tema je te ka, rije i su detaljno i bolno pisane, opisi su okantni i uznemiruju i, ali to je zapravo na a stvarnost Autorica je hrabro progovorila o stvarima i doga ajima koji postoje, koji se sve e e pojavljuju u novinama, na vijestima No unato tome, zbilja vam preporu ujem ovaj amar realnosti Svakome to treba s vremena na vrijeme, podsjetnik kako ivot nije ru i ast ni bajkovit ivimo u stvarnosti u kojoj se grozote doga aju svakodnevno, a ono to mi trebamo je imati hrabrosti okrenuti glavu, suo iti se s njima i progovoriti kada je potrebno


 5. Đorđe Bajić Đorđe Bajić says:

  Seme mraka nije tek jedan u nizu klonova Devojke iz voza i sli nih romana, ve delo koje pose e za anrovskom matricom, modifikuje je i progovara o temama koje mnogi pisci izbegavaju i koje se jo uvek do ivljavaju kao tabu Iva Kolega ne zadovoljava se ponavljanjem postoje ih obrazaca Iako je najavljen sintagmom psiholo ki triler , roman Seme mraka je vi e studija likova nego tipi ni whodunit Misterija postoji, s tim da to nije vrsta misterije karakteristi na za anr Na po etku se ne de ava Seme mraka nije tek jedan u nizu klonova Devojke iz voza i sli nih romana, ve delo koje pose e za anrovskom matricom, modifikuje je i progovara o temama koje mnogi pisci izbegavaju i koje se jo uvek do ivljavaju kao tabu Iva Kolega ne zadovoljava se ponavljanjem postoje ih obrazaca Iako je najavljen sintagmom psiholo ki triler , roman Seme mraka je vi e studija likova nego tipi ni whodunit Misterija postoji, s tim da to nije vrsta misterije karakteristi na za anr Na po etku se ne de ava ubistvo ili nestanak, postavka je na prvi pogled suptilnija, manje ubojita Ali kako se knjiga bli i zavr nici i maske po inju da spadaju, italac polako postaje svestan svog intenziteta u asa u kom ive junaci ovog romana Kompletan tekst


 6. Tamara CitamGledamSlusam Tamara CitamGledamSlusam says:

  Znam da je ispirirano istinitim dogadajima i to ga cini jos mucnijim Svega je previse, ne u losem smislu, ali jednostavno je pretesko uopce doci do kraja ovakve knjige Svaka cast na hrabrosti napisati nesto ovakvo Meni je ipak bilo malo prepotresno Mnoge su me situacije naljutile, neke likove jednostavno ne mogu razumijeti, ali valjda to tako bude Preporucam procitati, ali pripremite se.


 7. Sanja Sanja says:

  Wow What to say I just finished reading this book which left me completely speachless Its easy written, reader follows few days in family T., each day described and lived as one of the family members husband Aleksander short Sa a Sasha , wife Iris, older daughter Diana, younger daughter Julia and the youngest, brother Luka Every day is told in I form, but the storyteller changes.Iva writes about dark topics, not mentioned enough in our society, often considered shamefull, as it is alc Wow What to say I just finished reading this book which left me completely speachless Its easy written, reader follows few days in family T., each day described and lived as one of the family members husband Aleksander short Sa a Sasha , wife Iris, older daughter Diana, younger daughter Julia and the youngest, brother Luka Every day is told in I form, but the storyteller changes.Iva writes about dark topics, not mentioned enough in our society, often considered shamefull, as it is alcoholism, raping, physical violence, mental violence and pedophilism I must say, it is strong book with strong message and I loved it Felt sorry for Iris and at the same time felt a bit judging too How can you be so blind, woman Characters are described very well, you can almost taste Diana s anger and determence, Julia s fear, Luka s innocence NOT FOR ONES WITH BAD STOMACK to je zapravo gore biti sama, ili da te mu nakon dvadeset pet godina braka ostavi zbog mla e Koliki je uop e ne iji prag za trpljenje sranja Odmah e se na i cijela eta onih koji e jedva do ekati da ti ka u kako si potro ila tolike godine ivota na nekoga tko te zapravo nikada nije volio Jer da te volio, onako istinski, nikad te ne bi ostavio Pritom e osje ati zadovoljstvo zato to oni nisu rastavljeni, ve su i dalje u braku, u kome e mo da ostati do kraja ivota, ali najmanje zbog ljubavi Toliko je drugih razloga koji nisu ljubav, a zbog kojih ljudi nemaju hrabrosti prekinuti neki odnos Takvi e prvi moralizirati


 8. hele.b.ook hele.b.ook says:

  okantno, te ko, potresno i na alost realno Te ko je uop e zamisliti da na svijetu ima ljudi i obitelji koje zaista vode ovakav ivot i imaju ovakve sudbine itaju i knjigu, u nekim momentima, doslovno sam razroga ila o i i u nevjerici lagano imala onaj isusebo e izraz lica Odre eni likovi, zbilja su me poprili no naljutili svojim pona anjem, stavom i razmi ljanjem ovjek se zapita kakvi smo mi to ljudi i koliki je zapravo postotak psihopata i sociopata na ovom svijetu koji smatraju da s okantno, te ko, potresno i na alost realno Te ko je uop e zamisliti da na svijetu ima ljudi i obitelji koje zaista vode ovakav ivot i imaju ovakve sudbine itaju i knjigu, u nekim momentima, doslovno sam razroga ila o i i u nevjerici lagano imala onaj isusebo e izraz lica Odre eni likovi, zbilja su me poprili no naljutili svojim pona anjem, stavom i razmi ljanjem ovjek se zapita kakvi smo mi to ljudi i koliki je zapravo postotak psihopata i sociopata na ovom svijetu koji smatraju da su normalni i da je sve to to rade zapravo normalno Ljudi koji zbog straha i bojazni za vlastitu egzistenciju mo da zbog sebi nosti ili zbog straha i kukavi luka zatvaraju o i i prave se kao da je sve u redu i da sve ba tako mora biti Ova knjiga je definitivni mindkiller Citat koji mi je zapeo za oko Blago tom umrlom Za to ga svi oplakuju, kad su ivi oni koje treba aliti


 9. Milena Milikić Milenković Milena Milikić Milenković says:

  Za ovu knjigu treba imati stvarno jak zeludac


 10. Tihana Knjigožderonja Tihana Knjigožderonja says:

  je najobi nija ku anica koja dane provodi brinu i o mu u Sa i i sinu Luki Brinula bi ona i o k erima, ali Diana se odselila u Njema ku s de kom i djetetom, a Julija ide u kolu u drugom gradu U me uvremenu pu i i surfa Internetom Ne radi, jer Sa a brine o obitelji i donosi hranu na stol Sa a skrbi za obitelj Ali, Sa a pije I Sa a ima ljubavnice.Sa a voli biti glava obitelji, voli biti glavni, voli upravljati svime, pa ak i enom i djecom Oni uvijek moraju je najobi nija ku anica koja dane provodi brinu i o mu u Sa i i sinu Luki Brinula bi ona i o k erima, ali Diana se odselila u Njema ku s de kom i djetetom, a Julija ide u kolu u drugom gradu U me uvremenu pu i i surfa Internetom Ne radi, jer Sa a brine o obitelji i donosi hranu na stol Sa a skrbi za obitelj Ali, Sa a pije I Sa a ima ljubavnice.Sa a voli biti glava obitelji, voli biti glavni, voli upravljati svime, pa ak i enom i djecom Oni uvijek moraju znati gdje im je mjesto i tko ima glavnu rije S obzirom da on zara uje, onda on ima i pravo odlu ivati o njima, za njih Ima pravo urlati na djecu, ima pravo popiti koliko god eli, ima pravo na svakodnevne afere, ima pravo prisiliti enu na seks, ima pravo na sve i ne mora se nikome opravdavati Ipak je on Aleksandar Veliki Surfaju i Internetom, Iris pro ita vijest o silovanju u njenom mjestu Dogodilo se na mjestu gdje su svojevremeno i le i Diana i Julija Iako tamo vi e ne idu, poga a ju injenica da se to moglo dogoditi i njenim k erima Ono to ju jo vi e uznemirava je injenica da u to vrijeme Sa e nije bilo kod ku e, a ku i se vratio s krvavom odje om i ogrebotinama Zna da ga ne smije pitati odakle su, jer bi mogla izvu i deblji kraj Me utim, optu be padaju jedna za drugom Tko ivi u mraku taj luta i ne mo e prona i pravi put Sve dok mu se odnekud ne uka e komadi svjetla, koji treba odlu no slijediti do izlaza na suncem okupanu istinu Ali to ako nam se ne svidi ono to ugledamo na svjetlu to ako je to ne to zbilja grozno Je li tada ipak bolje ostati i ivjeti u mraku Obiteljsko nasilje Svi znamo da postoji Ipak, o njemu se uti Naravno, slu aju se predmeti o obiteljskom nasilju, povremeno slu amo na vijestima o tome, organiziraju se prosvjedi, no koliko osoba zapravo mo e pobje i od obiteljskog nasilja Koliko osoba mora biti nasilna da bi dobila kaznu i oti la iza re etaka A jednom kad u e u sustav, prljavo rublje postaje javno Evidentirano Zabilje eno Imaju te na oku Ali ne e ti pomo i prije nego te upuca ili izbode, oni mogu samo konstatirati koliko si ga puta prijavila to je s okolinom esto se susre em s re enicama tipa da meni netko to napravi, ja bih ga odmah prijavila i oti la iste sekunde Zvu i vrlo jednostavno, zar ne No, koliko je jednostavno okrenuti broj i re i policiji mu me pretukao ili mu me silovao Kako to re i obitelji Kako se suo iti s injenicom da vam osoba s kojom ste obe ali biti u zdravlju i bolesti dok vas smrt ne rastavi eli u initi na ao Gdje oti i Kako po eti otpo etka Kako se u potpunosti maknuti od nasilne osobe Na koji na in Koliki strah osoba mo e pro ivljavati dok razmi lja o nasilnim inovima, ali i o bezizlaznim situacijama S obzirom na tromost i sporost na ih dr avnih tijela, osoba se ne mo e osloniti na pomo i za titu od dr ava, kada e osoba vrlo vjerojatno biti brzo pu tena na slobodu ako ju uop e uhite i kada mo e sve opet ponoviti Ponovno i ponovno to kada su u igri djeca Kako objasniti djetetu da im je roditelj nasilan Da osoba koju idealiziraju ini takve stra ne stvari Ho e li ta osoba onda postati stra ilo ili uzor od kojeg e dijete u iti A osobe izvan obitelji koje su itekako svjesne situacije Za to oni ne naprave prijavu Za to ne poduzmu ne to Za to ne reagiraju Strah Strah Strah Svi se mi bojimo Boji se rtva, boje se svjedoci Strah paralizira Mo e li se ne to promijeniti Grickajmo knjige zajedno


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Seme mraka Iris je doma ica i majka troje dece koja ivi u tipi no disfunkcionalnoj porodici Njena starija erka Dijana prekinula je kontakt s porodicom nakon to je rodila dete u etvrtom razredu srednje i sa de kom oti la u Hamburg Mla a Julija, kojoj su roditelji kupili stan u gradu da ne bi dugo putovala do kole, pose uje porodicu samo kada joj otac to izri ito naredi I dok on, sve vi e izlo en stresu na poslu, utehu nalazi u alkoholu i mla im ljubavnicama, emocionalno zapostavljana Iris uglavnom je zaokupljena prelistavanjem crne hronike i brigom o desetogodi njem sinu LukiKada pro ita vesti o jednom, a potom i drugom silovanju, koja su se desila u gradu, Iris po inje da sumnja u svog mu a u to vreme nije bio kod ku e, a vratio se krvave ode e, sa ogrebotinama na telu Da li je njen Sa a monstrum o kome ceo grad pri a Ophrvana strepnjom, Iris doslovno i ekuje slede e silovanje, ivot joj se pretvara u pakao, a kona no otkri e istine stra nije je od svega to je mogla zamisliti ❮Reading❯ ➸ Gender in Psychoanalytic Space Author Muriel Dimen – Kleankitchen.co.uk kojoj su roditelji kupili stan u gradu da ne bi dugo putovala do kole [Download] ➽ Insight and Interpretation ➺ Roy Schafer – Kleankitchen.co.uk pose uje porodicu samo kada joj otac to izri ito naredi I dok on [EPUB] ✵ Good People in an Evil Time Author Svetlana Broz – Kleankitchen.co.uk sve vi e izlo en stresu na poslu [Read] ➵ On a Day Like This ➼ Peter Stamm – Kleankitchen.co.uk utehu nalazi u alkoholu i mla im ljubavnicama ⚦ [PDF] ✎ Heart to Start By Derek Handley ✶ – Kleankitchen.co.uk emocionalno zapostavljana Iris uglavnom je zaokupljena prelistavanjem crne hronike i brigom o desetogodi njem sinu LukiKada pro ita vesti o jednom [PDF / Epub] ☉ Light without Fire By Scott Korb – Kleankitchen.co.uk a potom i drugom silovanju [Epub] ❧ Secrecy ➛ Rupert Thomson – Kleankitchen.co.uk koja su se desila u gradu [BOOKS] ✸ The Silence and the Roar ⚦ Nihad Sirees – Kleankitchen.co.uk Iris po inje da sumnja u svog mu a u to vreme nije bio kod ku e ❃ Hard Country kindle Epub ❧ Author Robin Robilliard – Kleankitchen.co.uk a vratio se krvave ode e ❰Reading❯ ➶ The Whale Rider Author Witi Ihimaera – Kleankitchen.co.uk sa ogrebotinama na telu Da li je njen Sa a monstrum o kome ceo grad pri a Ophrvana strepnjom [PDF / Epub] ★ The Impossible David Lynch By Todd McGowan – Kleankitchen.co.uk Iris doslovno i ekuje slede e silovanje [PDF / Epub] ☉ The Colour Encyclopedia Of Incredible Aeroplanes Author Philip J. Jarrett – Kleankitchen.co.uk ivot joj se pretvara u pakao [Read] ➲ Tooth Sleuth, Mystery of the Missing Tooth (Shirley Lock Mysteries ➮ Mia Woolfe – Kleankitchen.co.uk a kona no otkri e istine stra nije je od svega to je mogla zamisliti


About the Author: Iva Kolega

Is a well known author, some of his books are a fascination for readers like in the Seme mraka book, this is one of the most wanted Iva Kolega author readers around the world.